Actualització: aquestes mesures continuaran vigents fins l’1 de març de 2021.

Tancament perimetral

• Es prorroga la restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana.
• Es limita, durant els caps de setmana i festius (des de les 15.00 hores del divendres fins les 06.00 hores del dilluns, i des de les 15.00 hores dels dies festius fins a les 06.00 hores de l’endemà al festiu) l’entrada i eixida en els municipis amb una població superior a 50.000 habitants:

Alacant, Alcoi, Benidorm, Castelló de la Plana, Elda-Petrer, Elx, Gandia, Oriola, Paterna, Sagunt, Torrent, Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig, València, Vila-real.

Excepte per a aquells desplaçaments degudament justificats:
a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
e) Assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
f) Per causa de força major o situació de necessitat.
k) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

Trobades socials o familiars

• Es limita a un màxim de 2 persones les trobades familiars i socials en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, excepte persones convivents.
• Es limita al mateix nucli o grup de convivència les reunions familiars i socials en domicilis i espais d’ús privat, tant en interior com en l’exterior.

Excepte:
– Activitats no professionals relacionades amb la criança, atenció i acompanyament a persones menors d’edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat.
– La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells.
– L’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies.
– La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que visquen en domicilis diferents.
– Les persones que visquen soles podran formar part d’una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada. Cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar a una única persona que viva sola. La persona que viva sola només podrà formar part exclusivament d’una unitat de convivència ampliada durant la vigència de la mesura.
– Activitats laborals, institucionals, de transport i centres docents.

Ús de la mascareta

Les persones de sis anys d’ara en avant estan obligades a l’ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic.

L’ús de la mascareta serà expressament obligatori durant la pràctica d’activitat física o esport dins dels nuclis urbans i en els espais a l’aire lliure, en horari de 10.00 hores fins a les 19.00 hores.

Platges

Es permet l’accés a les platges per a passejar o fer activitat física i esportiva a l’aire lliure, mantenint les mesures de distanciament físic i higiene i de prevenció, sempre dins de la limitació a la llibertat de circulació i mobilitat i del nombre màxim de persones que puguen romandre en grup, que s’estableix per decret del president de la Generalitat. L’ús de la mascareta en les platges és obligatori en tot moment per a totes les persones majors de sis anys.

Share This